Reinigen van machines en lege verpakkingen

spoelen-verpakking

Reinigen van machines

In de praktijk gebeurt het reinigen van een spuit vaak op het erf, want daar is stromend water aanwezig. Met het waswater spoelen echter ook gewasbeschermingsmiddelen mee. Vaak belandt het waswater linea recta in de sloot; soms is er een aansluiting op het riool. Beide afvoermethoden zijn niet toegestaan. De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) zuivert namelijk geen gewasbeschermingsmiddelen uit het rioolwater. Met een vloeistofdichte vul- en wasplaats met opvang kan afspoeling van spoel- en reinigingswater naar het oppervlaktewater verhinderd worden. Dit is van belang voor een goede waterkwaliteit en voor behoud van middelpakket op de markt. CLM heeft een handleiding gemaakt waarin alternatieven staan voor een goede reiniging van de spuitmachine, deze is te downloaden door hier te klikken.

Reinigen van verpakkingen

Algemeen

Eind 1988 is door de overheid en het bedrijfsleven (toelatinghouders/fabrikanten, handelaren en het landbouwbedrijfsleven) een verpakkingenconvenant afgesproken (te vinden op www.storl.nl). Hierin is overeengekomen dat gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen verplicht zijn om verpakkingen direct na het leegmaken te spoelen met voorgeschreven apparatuur.

Het tijdelijk opslaan van lege verpakkingen die nog niet zijn gespoeld, is niet toegestaan; ook niet als deze lege verpakkingen in de gewasbeschermingsmiddelenkast of -opslag worden bewaard.

Het doel van deze verplichting is het voorkomen van milieubelasting door ongereinigde verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen.

Wettelijke basis

In 2011 is de EU-richtlijn 2009/128/EG “Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen” nationaal geïmplementeerd. Het reinigen van verpakkingen maakt hiervan deel uit. De voorschriften zijn in Nederland opgenomen in hoofdstuk 8 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (hierna; Rgb). Zie www.wetten.overheid.nl

Voorschrift

Verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen moeten direct nadat ze zijn geleegd op de voorgeschreven manier en met voorgeschreven apparatuur (fustreiniger) worden gereinigd. De belangrijkste eis is dat na reiniging maximaal 0,01% van het gewicht van het middel dat oorspronkelijk aanwezig was in de verpakking nog aanwezig mag zijn. Na reiniging moeten de schoongespoelde verpakkingen worden afgevoerd, zoals op de verpakking staat aangegeven.

Welke eisen worden aan het reinigen gesteld? 

  • De verpakkingen moeten gereinigd worden met reinigingsapparatuur die voldoet aan de normen van NEN-ISO 21278. Binnen deze norm voor fustenreinigers (machinerichtlijn) ligt de nadruk vooral op de prestatie die het apparaat moet leveren (doel) en niet op de exacte afmetingen (middel).
  • Als gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast door middel van spuitapparatuur die niet beschikt over deze reinigingsapparatuur, dan moet de verpakking onmiddellijk na het legen enkele malen worden omgespoeld met schoon leidingwater, waarna het spoelwater in de vloeistoftank van de spuitapparatuur wordt gedeponeerd.
  • Lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen mogen niet meer dan 0,01% van het gewicht van het oorspronkelijk in de verpakking aanwezige middel bevatten.

Voor wie geldt de Regeling?

De verplichting geldt voor:

  • alle ondernemers die bedrijfsmatig gewasbeschermingsmiddelen gebruiken;
  • anderen, zoals loonwerkers, die werkzaamheden uitvoeren die bedrijfsmatig door telers worden verricht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van het Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, telefoon 0900-0388 of email: info@nvwa.nl.

Disclaimer

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Deze notitie is uitsluitend bedoeld als toelichting op Rgb, exacte wettekst is te vinden door hier te klikken.