Sectoren

De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) is actief in diverse sectoren van de land- en tuinbouw. Met name op het gebied van de organisatie en het toezicht houden van periodieke keuringen. Dit is voornamelijk voor machines bedoeld voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen.

Naast de periodieke keuringen is SKL ook actief op het gebied van het opstellen van normen voor nieuwe machines en installaties, met name waar het normen betreffen die te maken hebben met de goede werking van de machines.

Meer informatie over de eisen die aan nieuw spuitmachines en andere toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingssmiddelen is te vinden door hier te klikken.

De periodieke keuringen van toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Econonische Zaken. In de wetgeving en regelingen van het ministerie iss opgenomen dat alle toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen periodiek gekeurd moeten worden. Dit is van toepassing op alle typen machines behoudens enkele typen die vrijgesteld zijn, zoals rug- en handgedragen spuitapparatuur. Volgen deze wetgeving mag toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen alleen worden ingezet als deze is voorzien van een geldige SKL keuring.

Akkerbouw en open teelten

Binnen de akkerbouw en andere open teelten worden met name veldspuiten gebruikt. Deze worden als sindss 1997 verplicht periodiek gekeurd. Eerst op grond van regelgeving vanuit de Productschappen Akkerbouw en Tuinbouw en sinds 1 januari 2015 op grond van regelgeving van het ministerie van EZ.

Naast veldspuiten moet ook andere toedieningsapparatuur zoals rijen- en strokenspuiten, grondontsmettingsmachines, op zaai- en pootmachines gemonteerde spuitapparatuur en ruimtebehandelingsappratuur voor eind 2016 gekeurd worden.

Fruitteelt en boomteelt

Fruitteelt- en laanboomspuitmachines worden sinds 2002 al periodiek gekeurd, eerst op grond van regelgeving vanuit het Productschap Tuinbouw en sinds 1 januari 2015 op grond van wetgeving door het ministerie van EZ. Jaarlijks worden nu met een frequentie van 3 jaar ongeveer 600 machines gekeurd.

De verplichting tot keuring voor deze machines blijft en wordt uitgebreid met een periodieke keuring van onkruidsspuiten.

Tuinbouw

In de tuinbouw worden diverse typen van toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen ingezet. Voor al deze typen geldt dat de conditie van de machine belangrijk is om de gewasbeschermingsmiddelen op een veilige en efficiente manier toe te passen. Het streven van de tuinbouwsector is om kwalitatief goede maar ook veilige producten te produceren, zowel groente als bloemen en planten. In dit streven past apparatuur die periodiek door een onafhankelijke instelling wordt gecheckt op goede werking.

De periodieke keuring van de apparatuur in sinds nu ook wettelijk verplicht. Door middel van een overgangsregeling op basis van de leeftijd van de machines, moet alle apparatuur voor eind 2016 minimaal 1 maal gekeurd zijn.

Dit betreft dan alle typen motorvatsspuiten, zowel mobiel als vast opgesteld inclusief spuitgeweren/pistolen, horizontale spuitbomen en verticale spuitmasten, ruimtebehandelingsapparatuur en doseerapparatuur voor gewasbechermingsmiddelen. Hand- en ruggedragen spuitapparatuur is vrijgesteld.

Tuin- en parksector

In de tuin- en parksector is het van groot belang dat de gewasbeschermingsmiddelen die daar worden ingezet, op de juiste manier worden gebruikt.

Naast vakkennis bij de gebruiker, is de toestand van de apparatuur waarmee wordt gespoten van groot belang. SKL organiseert daarom periodieke keuringen voor de diverse typen machines die gebruikt worden:

  • De keuring van veldspuiten die bijvoorbeeld worden gebruikt voor de bespuiting van sportvelden.
  • De keuring van blowerspuitmachines die gebruikt worden voor de bestrijding van processierupsen.
  • De keuring van spuitmachines die gebruikt worden voor onkruidbestrijding op verhardingen. De keuring van deze machines is ook opgenomen in het certificeringsschema “Duurzaam onkruidbeheer op verhardingen’ en kent een interval van 1 tot 3 jaar.
  • De keuring van diverse typen motorvatspuiten die voor gebruikt worden voor bespuitingen van kleine oppervlakten of moeilijk bereikbare plaatsen.